Blackjack ဟာ လူတိုင္းနဲ႕သိပ္မစိမ္းတဲ့ ကစားနည္းတစ္ခုပါ။ ကစားရလြယ္ကူျခင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လြယ္ကူျခင္းနဲ႕ ကစားရန္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဟာ လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလွတဲ့ကစားနည္းတစ္ခုပါ။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ အိမ္တြင္းမွာျဖစ္ေစ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ကစားၾကသကဲ့သို႔ Casino ရံုမ်ားတြင္လည္း ေငြပိုက္ဆံမ်ားႏွင့္ကစားၾကေသာ လူတန္းစားမ်ိဳးစံု ကစားႏိုင္သည့္ ကစားနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ကစားသလို Casinoရံုတစ္ခုမွာ သြားကစားလို႔မရပါဘူး။ Blackjack ဟာ ႏိုင္ငံတကာကစားနည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔မွာတိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါဆို Casino ရံုတစ္ခုက Blackjack ကစားနည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ဖြဲ႕စည္းပံု         

Blackjack စားပြဲဟာ ပံုမွန္ Casino စားပြဲမ်ားလို အလယ္အလတ္စားပြဲေလးပဲျဖစ္ၿပီး ဖဲေ၀သူဟာ Casinoရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းအေပၚမူတည္ၿပီး မတ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ထိုင္၍ ဖဲေ၀ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကစားသမား ခုႏွစ္ေယာက္အထိ ကစားလို႔ရၿပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ေလာင္းေၾကးထည့္စရာေနရာ ေပးထားပါတယ္။ အာမခံေၾကးထည့္စရာေနရာလည္း သပ္သပ္ေပးထားပါတယ္။ အာမခံေၾကးကို ေနာက္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပပါမယ္။ဖဲခ်ပ္မ်ား ပံုမွန္အားျဖင့္ Blackjackမွာ ဖဲေျခာက္ထုပ္ကေန ရွစ္ထုပ္အထိအသံုးျပဳၿပီး ဖဲထုပ္ေတြကို အလိုအေလွ်ာက္ဖဲေမႊစက္ျဖင့္ေမႊပါတယ္။ ဒီမွာဖဲခ်ပ္ေတြရဲ႕တန္ဖိုးကိုသိဖို႔လိုပါတယ္။ J,Q,Kနဲ႕10ကဒ္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို ၁၀အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး Aceကိုေတာ့ ၁(သို႔မဟုတ္)၁၁အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ က်န္ကဒ္ေတြျဖစ္တဲ့ 2,3,4,5,6,7,8,9 ကိုေတာ့ မူလတန္ဖိုးအတိုင္း ၂၊၃၊၄၊၅၊၆၊၇၊၈၊၉ အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ (ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)။ ဂဏန္း၁၀တန္ဖိုးျဖစ္တဲ့ J,Q,K,10 တို႔ထဲမွတစ္ကဒ္နဲ႕ ဂဏန္း၁ (သို႔မဟုတ္) ၁၁ ျဖစ္တဲ့ Ace ကဒ္တို႔ေပါင္းျခင္းကို Blackjackလို႔ေခၚပါတယ္။ (ေပါင္းျခင္း၂၁ပါ)                    

စည္းမ်ဥ္းမ်ား         

Blackjackတြင္ ေပါင္းျခင္း၂၁သည္အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး J,Q,K,10 မွတစ္ကဒ္နဲ႕ Ace တစ္ကဒ္ ေပါင္းျခင္း၂၁ (Blackjack)သည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ၂၁ထက္ေက်ာ္ေသာဖဲကဒ္မ်ားသည္ ေသသြားၿပီး(Bust) မိမိေလာင္းေၾကးမ်ားကို ဒိုင္မွသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ (ထိုအခ်က္ကို အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည္)။ မိမိBlackjackျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ဒိုင္မွ ၁ခြဲျဖစ္ေစ ၂ဆျဖစ္ေစ အေလ်ာ္ေပးမွာပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအဆေပါင္းသည္ Casino၏စည္းမ်ဥ္းအေပၚမူတည္ပါတယ္။ ကစားပြဲစၿပီဆိုလွ်င္ ဖဲေ၀သူမွဒိုင္အတြက္ဖဲတစ္ခ်ပ္အရင္ေဝၿပီး လက္ဝဲဘက္ရွိကစားသမားမွ စတင္ကာ ဝဲမွယာဖဲေ၀ေပးပါတယ္။ ဖဲခ်ပ္မ်ားကို ပက္လက္အေနအထားနဲ႕ ဂဏန္းမ်ားျမင္ရေအာင္ ျပထားေပးပါတယ္။ ကစားသမားအားလံုးကိုဖဲခ်ပ္၂ခ်ပ္စီ ေ၀ေပးၿပီးရင္ေတာ့ ဒိုင္အတြက္ဒုတိယဖဲခ်ပ္ကို ေမွာက္လွ်က္အေနအထားနဲ႕ ျပထားေပးပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ဖဲေ၀သူမွ လက္ဝဲဘက္အစြန္ဆံုး ကစားသမားမွ စတင္ကာ ဖဲကဒ္ယူဦးမလား(Hit)၊ ေတာ္ၿပီလား(Stand)၊ ေလာင္းေၾကးကို ၂ဆတင္မွာလား (Double)၊ ေလာင္းေၾကးကိုအိမ္ခြဲမွာလား(Split) ေမးပါတယ္။ ကစားသမားအားလံုးကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေမးၿပီးရင္ေတာ့ ဒိုင္အတြက္ဖဲကို စတင္လွန္ပါတယ္။ Blackjack စည္းမ်ဥ္းအရ ဒိုင္ဟာ၁၇ေပါက္ရမွ အသက္ျပည့္ပါတယ္။ ၁၇ေပါက္ျပည့္တဲ့အထိ ဒိုင္မွဖဲဆြဲရင္း ၂၁ေပါက္ထက္ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အခါ ဒိုင္ဖဲေသသြားၿပီး(Bust) ကစားသမားအားလံုးကို ေလာင္းေၾကးေငြ၁ဆစီ ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ဒိုင္ဟာ ၁၇ေပါက္နဲ႕၂၁ေပါက္ၾကားတန္ဖိုးရသြားရင္ေတာ့ ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဒိုင္ရဲ႕ဂဏန္းနဲ႕ ယွဥ္ၿပီး အေလ်ာ္အစားလုပ္ပါတယ္။ ဒိုင္ကဂဏန္းႀကီးရင္စားၿပီး ဒိုင္ကဂဏန္းေသးရင္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒိုင္နဲ႕ကစားသမား ဂဏန္းတန္ဖိုးခ်င္းတူရင္ေတာ့ သေရ(Push)ျဖစ္သြားၿပီး ေလာင္းေၾကးေငြကို ျပန္ေပးပါတယ္။ 


          Blackjackမွာ ဖဲဆြဲျခင္း(Hit)၊ ဖဲရပ္ျခင္း(Stand) စသည္တို႔ကို ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာလို႔မရပဲ လက္ျဖင့္ အခ်က္ျပေပးရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းက မလိုလားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေပၚေစရန္ စည္းမ်ဥ္းလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကစားသမားေတြဟာ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္နဲ႕အခ်က္ျပဖို႔အတြက္ တိက်ေသာနည္းစနစ္ေတြရွိပါတယ္။

Hit

ကစားသမားဟာ မိမိဖဲသည္ဒိုင္ကိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂဏန္းအရမ္းငယ္ေသးတယ္ ထင္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ထပ္ဖဲတစ္ခ်ပ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ ဒိုင္ကိုႏိုင္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ ထင္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။

စားပြဲခံုကို လက္ျဖင့္(သို႔မဟုတ္)လက္ၫွိဳးျဖင့္ ပုတ္ျခင္းဟာ ေနာက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ဆြဲျခင္း (Hit) အတြက္ အခ်က္ျပမႈျဖစ္ၿပီး ကစားသမားဟာ မိမိလိုသေလာက္ဖဲဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ ၂၁ေပါက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ဒိုင္မွေလာင္းေၾကးေငြ သိမ္းယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Stand

ကစားသမားဟာ မိမိဖဲသည္ေတာ္ေလာက္ၿပီထင္လွ်င္ ဖဲဆြဲျခင္းကို ရပ္နားႏိုင္ပါတယ္။ ကစားသမားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးဂဏန္းတန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္မထားပဲ မိမိသေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္သာျဖစ္သည္။ စားပြဲခံုေပၚတြင္ လက္ခါျပျခင္းဟာ ဖဲဆြဲရပ္ျခင္း(Stand)အတြက္ အခ်က္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Blackjackျဖစ္ျခင္း

ဖဲေဝသူမွ မိမိကိုပထမဆံုးေဝထားေသာဖဲ၂ကဒ္သည္ J,Q,K,10 မွတစ္ကဒ္ႏွင့္ Ace တစ္ကဒ္ ဆိုလွ်င္ Blackjackျဖစ္ၿပီး ၁ဆခြဲ(သို႔မဟုတ္)၂ဆ ေလ်ာ္ေၾကးေငြခ်က္ခ်င္းရရွိပါတယ္။ ဒီမွာႁခြင္းခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒိုင္ရဲ႕ျပထားေသာ ဖဲကဒ္ဟာ J,Q,K,10,Ace ျဖစ္ေနပါက ခ်က္ခ်င္းေလ်ာ္ေၾကးမရပါဘူး။ ဘာလို့လည္းဆိုေတာ့ ဒိုင္ဟာလည္း Blackjack ျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒိုင္ကသင့္ကို ၿပိဳင္မလား၊ေလ်ာ္ေၾကး၁ဆပဲယူမလား (Fight or Even Money)ဆိုၿပီး ေမးပါလိမ့္မယ္။ သင္ဟာေလ်ာ္ေၾကး၁ဆပဲယူမယ္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးခ်က္ခ်င္းရရွိမွာပါ။ ဒိုင္ရဲ႕ဖဲကဒ္ဟာ Ace ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာေကာင္းမြန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ကၿပိဳင္မယ္(Fight)ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒိုင္Blackjackျဖစ္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးရမွာမဟုတ္ပဲ Blackjack မျဖစ္ရင္ေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွိမွာပါ။

အာမခံေၾကး(Insurance)

ဒိုင္၏ပထမဆံုးကဒ္သည္ Aceျဖစ္ေနလွ်င္အာမခံေၾကး(Insurance)ထည့္လို႔ရပါၿပီ။ အာမခံေၾကးကို Insuranceဟုေရးထားေသာေနရာတြင္ ထည့္လို႔ရၿပီး ဒိုင္Blackjack ျဖစ္သြားလွ်င္ အာမခံေၾကးအျဖစ္ ၂ဆေလ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္Blackjackမဟုတ္ရင္ေတာ့ အာမခံေၾကးကိုသိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အရွံုးေပးျခင္း(Surrender)         

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ Casino မ်ားမွာ အရွံုးေပးျခင္း(Surrender)ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဒိုင္၏ ပထမဖဲသည္ Aceျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ဒိုင္မွအရွံုးေပးမည္လားဟုေမးပါတယ္။ မိမိကအရွံုးေပးမည္ဆိုလွ်င္ မိမိထိုးထားေသာ ေလာင္းေၾကးေငြ၏တစ္၀က္ကိုပဲ ဒိုင္မွသိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖဲအိမ္ခြဲျခင္း(Split)

Blackjack မွာမိမိရဲ႕ပထမဆံုးဖဲ၂ခ်ပ္သည္တူညီေသာ တန္ဖိုးႏွစ္ခု(ဥပမာ-၈ႏွစ္ခ်ပ္၊ ၉ႏွစ္ခ်ပ္၊ Jႏွစ္ခ်ပ္)ျဖစ္ခဲ့လို႔ရွိရင္ ဖဲအိမ္ခြဲလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုခြဲတဲ့အခါမွာ မိမိမူလေလာင္းေၾကးတန္ဖိုးကိုပဲ ထည့္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ (ဥပမာ-မိမိရဲ႕မူလေလာင္းေၾကးက ငါးေဒၚလာဆို အိမ္ခြဲတဲ့အခါ ငါးေဒၚလာပဲထည့္လို႔ရပါတယ္။ ၁၀ေဒၚလာထည့္လို႔မရပါ)။ ကစားသမားအမ်ားစုက ၇ႏွစ္ခ်ပ္၊ ၈ႏွစ္ခ်ပ္ ျဖစ္လာခဲ့လို႔ရွိလွ်င္ အိမ္ခြဲၾကပါတယ္။ ဒီလိုခြဲျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ရန္အလားအလာပိုမ်ားလို႔ပါ။ Aceမွလြဲၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ကဒ္အားလံုးကို သံုးႀကိမ္အထိ အိမ္ခြဲႏိုင္ၿပီး Aceကေတာ့ တစ္ခါပဲခြဲႏိုင္ပါတယ္။

ေလာင္းေၾကး၂ဆတင္ျခင္း(Double)

ကစားသမားေတြဟာပထမ၂ကဒ္ေ၀အၿပီး မိမိသည္ဒိုင္ကိုႏိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ မလြဲမေသြယံုၾကည္တယ္ ဆိုရင္ ေလာင္းေၾကး၂ဆတင္လို႔ရပါတယ္။ ဒီလို၂ဆတင္ခ်င္ရင္ မိမိမူလေလာင္းေၾကးအတိုင္း ထပ္ေလာင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ဒိုင္မွေနာက္ထပ္ဖဲတစ္ကဒ္သာ ထပ္ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာင္းေၾကး၂ဆမတင္ခင္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ Casino မ်ားကေတာ့ ၂ကဒ္ေပါင္းျခင္းတန္ဖိုး ၉၊၁၀၊၁၁ ျဖစ္မွသာ ေလာင္းေၾကး၂ဆတင္လို႔ရပါတယ္။

အျခားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား

မိမိကစားတဲ့ Casinoရဲ႕စည္းမ်ဥ္းအေပၚမူတည္ၿပီး Blackjackဟာ စည္းမ်ဥ္းအနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ Casino မ်ားမွာ တူညီေသာဖဲကဒ္မ်ားအတြက္ ေလာင္းေၾကးသပ္သပ္ ရွိပါတယ္။ (Pair ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ- ၁ႏွစ္ကဒ္၊ ၂ႏွစ္ကဒ္၊ Jႏွစ္ကဒ္)။ မိမိရဲ႕ပထမဆံုးႏွစ္ကဒ္ဟာ တူညီတဲ့တန္ဖိုးျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေလာင္းေၾကး၁၀ဆအထိ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Ban Cardဟု ေခၚေသာ ဖဲကဒ္ကို ပြဲတစ္ပြဲစတိုင္း ဖဲေ၀သူမွဖယ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဖဲေရတြက္ၿပီး ေဆာ့သူေတြ အခက္ေတြ႕ရေသာ အေျခအေနတစ္ခုပါ။ ထို႔အျပင္ ကစားသမားသည္ ဖဲေျခာက္ကဒ္ကို ေပါင္းျခင္း ၂၁ထက္ မေက်ာ္လြန္ပဲဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါက အႏိုင္ရရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

BlackJack တြင္အႏိုင္ရေစမည့္နည္းမ်ား

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu